Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2019

O δικτυακός τόπος https://www.wedcake.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. Ζ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα στην Αθήνα (Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2-4, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342), Α.Φ.Μ. 997182625, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας support@wedcake.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 6989701763 (εφεξής “Wedcake”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με το Wedcake όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή α) των παρόντων Όρων Χρήσης β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και γ) της Πολιτικής Χρεώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή/και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή Επαγγελματία

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Wedcake. Κάθε Επαγγελματίας μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην αντίστοιχη σελίδα της Ιστοσελίδας του Wedcake.

Άπαξ ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο Επαγγελματίας δημιουργεί το δικό του λογαριασμό.

Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το Wedcake διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη δύναται να διαγράψει το λογαριασμό του Επαγγελματία αν παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το Wedcake δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει το Wedcake αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Wedcake, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: support@wedcake.gr.

2.2. Προσόντα Επαγγελματία

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι το Wedcake δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω και συμφωνεί ότι απαλλάσσει το Wedcake έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει ή είχε σκοπό να παράσχει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει τηρήσει την σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την σύναψη συνεργασίας μεταξύ του Επαγγελματία και του Πελάτη.

2.3. Τρόποι Λειτουργίας - Επιλογή Επαγγελματία από τον Πελάτη

Το Wedcake λειτουργεί με τους εξής τρόπους:

1) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, και ο Πελάτης αποκτά αντίστοιχα τα στοιχεία επικοινωνίας των Επαγγελματιών, σε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει αποδεκτή (επιλέξει “Με ενδιαφέρει”) στην αντίστοιχη Προσφορά που έχει αποστείλει ο Επαγγελματίας.

2) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, και ο Πελάτης αποκτά αντίστοιχα τα στοιχεία επικοινωνίας των Επαγγελματιών, σε περίπτωση που ο Πελάτης ανοίξει την αντίστοιχη Προσφορά και δεν την απορρίψει (επιλέξει “Δεν ενδιαφέρομαι”) μέσα σε διάστημα 48 ωρών.

Αναγνωρίζετε ότι σε αυτήν την περίπτωση, η Υπηρεσία για την οποία το Wedcake σας χρεώνει αφαιρώντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά μονάδες από το λογαριασμό σας, εξαντλείται στην παροχή των στοιχείων επικοινωνίας που ο Πελάτης έχει δηλώσει στο Wedcake, τα οποία χρειάζεστε προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε στον Πελάτη την Προσφορά σας.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι με την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη από το Wedcake, το τελευταίο εκπληρώνει τη συμβατική του υποχρέωση απέναντί σας και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του Πελάτη επιτυχώς, το Wedcake δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, και δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τις αφαιρεθείσες μονάδες, ούτε να σας αποζημιώσει με άλλον τρόπο.

Αναγνωρίζετε ότι τίποτα από τα ανωτέρω δεν συνεπάγεται ότι το Wedcake συνιστά ή υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και είτε να επιλέξει όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την εκτέλεση της υπηρεσίας που αναζητά στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κάποια από τις υπηρεσίες που αναζητά, είτε να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον μοναδικό Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που αναζητά.

Ως εκ τούτου, το Wedcake δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Πελάτη και για τον λόγο αυτό δεν εγγυάται την διεκπαιρέωση οποιασδήποτε υπηρεσίας από τον Επαγγελματία και αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής αξιώσεως.

2.4. Δημοσιευμένες Αγγελίες Γάμων

Προκειμένου να δημοσιεύσει ο Πελάτης μία Αγγελία για την οποία αναζητά Επαγγελματία, το Wedcake του ζητά να υποβάλει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το γάμο του και να προσδιορίσει ειδικότερα τις ανάγκες του. Αναγνωρίζετε ότι κάθε τέτοια πληροφορία, η οποία περιέχεται σε οποιαδήποτε δημοσιευμένη Αγγελία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Το Wedcake δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή αρτιότητα οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας η οποία οφείλεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανακριβείς, ψευδείς, δόλιες, ανυπόστατες ή λανθασμένες πληροφορίες.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Πελάτης ενδέχεται να μετατρέψει την δημοσιευμένη Αγγελία του, ακόμα και χωρίς να έχει συνάψει κάποια δεσμευτική συμφωνία με κάποιον Επαγγελματία, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως το Wedcake. Συνεπώς, το Wedcake δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Αγγελίας, ούτε ότι το περιεχόμενο αυτής θα παραμείνει αμετάβλητο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε Αγγελία είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας επιλογή και το Wedcake δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

2.5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

TO WEDCAKE ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Το Wedcake απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει το Wedcake με κάποιον Πελάτη δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο το Wedcake και ότι το Wedcake δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. To Wedcake δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Επαγγελματία σχετικά με την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του μέσω της χρήσης του Wedcake.

3.2. Επίσης, το Wedcake δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Wedcake ή παρέχονται μέσω των υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Wedcake, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Επαγγελματία

4.1. Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Wedcake (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Επαγγελματιών και Πελατών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Επαγγελματίας εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

4.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Wedcake ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των εν γένει χρηστών του Wedcake. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Wedcake.

4.4. Ο Επαγγελματίας βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Wedcake και των υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

4.5. Ο Επαγγελματίας εκχωρεί στο Wedcake μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στο Wedcake, έτσι ώστε το Wedcake να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές.

4.6. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως το Wedcake έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Επαγγελματίας, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Υποχρεώσεις Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας υποχρεούται και αναγνωρίζει ότι:

α) πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξάσκησης του επαγγέλματός του, ήτοι ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Wedcake χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης - ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Wedcake.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Wedcake με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης η γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Επαγγελματίας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Wedcake για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας Πελατών, που αποκτά από το Wedcake, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Αγγελίας που έχει αναρτηθεί στο Wedcake. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Wedcake σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

6. Δικαιώματα του Wedcake

6.1. To Wedcake διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία και ο Επαγγελματίας αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι του Wedcake οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Περαιτέρω, εάν η λειτουργία της Ιστοσελίδας περιορίζεται, μειώνεται ή εμποδίζεται λόγω κάποιου νόμου ή άλλης δραστηριότητας ή κατάστασης η οποία είναι εκτός του ελέγχου του Wedcake, το Wedcake διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από το τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη σύμβαση, να την τερματίσει μερικώς ή ολικώς.

6.2. Περαιτέρω, το Wedcake δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Επαγγελματία, εφόσον κρίνει ότι ο Επαγγελματίας παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης.

6.3. Το Wedcake έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Χρεώσεων, όπως αυτά ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Το Wedcake ενθαρρύνει κάθε Επαγγελματία να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς και την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Wedcake. Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Wedcake. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Wedcake, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Wedcake μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Αγγελίας, το Wedcake διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να την διαγράψει και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

6.5. Το Wedcake διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των λογαριασμών για να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών κάθε Επαγγελματία που συμμετέχει στον Wedcake.

6.6. Το Wedcake διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά οποιαδήποτε Προσφορά και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να την διαγράφει.

6.7. Το Wedcake έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και τα στοιχεία του Επαγγελματία για διαφημιστικούς σκοπούς της Ιστοσελίδας.

6.8. Το Wedcake λαμβάνει με την παρούσα από τον Επαγγελματία την άδεια, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του για την προώθηση του σκοπού της Ιστοσελίδας και ιδίως να τα δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα, η οποία θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της προώθησης του σκοπού της Ιστοσελίδας ή να τα δίδει σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής του που θα σχετίζονται με τον ανωτέρω σκοπό.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1. Του Επαγγελματία: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Προσφορά του Επαγγελματία δεν ανήκουν στο Wedcake, ο Επαγγελματίας εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε το Wedcake να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Wedcake: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Wedcake, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Wedcake για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Wedcake. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Wedcake και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Το Wedcake χορηγεί στον Επαγγελματία ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας του Wedcake αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, επαγγελματική χρήση συνδεόμενη με τη διεκπεραίωση τυχόν Εργασιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Wedcake.

8. Αποζημίωση

Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Wedcake για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί το Wedcake εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Επαγγελματία. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη το Wedcake ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Wedcake εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχει ή δημοσιεύει ο Επαγγελματίας ή από τις υπηρεσίες που προσφέρει.

9. Περιορισμός ευθύνης

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Wedcake, ο Επαγγελματίας συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Το Wedcake δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Επαγγελματίας η οποία μπορεί να απορρέει είτε από τη σχέση του με τον Πελάτη, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο Wedcake έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2. Το Wedcake δεν επιθυμεί και δεν μπορεί να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Επαγγελματία και του Πελάτη, ακόμα και εάν ο Επαγγελματίας βρίσκεται σε διαμάχη με τον Πελάτη. Με κανένα τρόπο το Wedcake, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

9.3. Το Wedcake δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Επαγγελματίες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Το Wedcake δεν είναι υπεύθυνο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας του.

9.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Επαγγελματίες ή Πελάτες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Wedcake καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Wedcake. Επομένως, το Wedcake δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Wedcake.

9.5. Παρότι το Wedcake λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, το Wedcake δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.6. Το Wedcake δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη το Wedcake.

9.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το Wedcake δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Wedcake.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Το Wedcake ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Το Wedcake δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

11. Διαφορές

11.1. Εάν ο Επαγγελματίας εμπλακεί σε διαφορά/διαφωνία με κάποιον Πελάτη, θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά/διαφωνία απευθείας με τον Πελάτη και να ενημερώσει το Wedcake σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

11.2. To Wedcake, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Επαγγελματία ή τον Πελάτη και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας το Wedcake δύναται να αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Επαγγελματίας ή/και Πελάτης μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα του Wedcake.

β) Το Wedcake θα αναστείλει την άδεια χρήσης των υπηρεσιών του προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την εύλογη κρίση του Wedcake.

γ) Το Wedcake θα διακόψει την άδεια χρήσης των υπηρεσιών του προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Το Wedcake έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Το Wedcake δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

12. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

To Wedcake διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Επαγγελματία και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν αυτό κρίνει πως είναι σκόπιμο λόγων ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως ενδεικτικά:

α) Όταν ο Επαγγελματίας δεν έχει προμηθεύσει το Wedcake με τα απαραίτητα έγγραφα ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις αποδοχής και συμμετοχής στο Wedcake.

β) Όταν οι τυχόν οφειλές του Επαγγελματία προς το Wedcake δεν έχουν διευθετηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία το Wedcake ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Επαγγελματία για τις εν λόγω οφειλές.

γ) Όταν το Wedcake έχει ισχυρές και επαρκείς ενδείξεις πως ο Επαγγελματίας έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους Χρήσης.

δ) Όταν ο Επαγγελματίας δεν πληροί τα υψηλής ποιότητας πρότυπα που έχει θέσει το Wedcake για τους Επαγγελματίες που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων του, ή όταν ο Επαγγελματίας έχει λάβει σημαντικά παράπονα από τους πελάτες.

13. Χρεώσεις και Όροι Πληρωμής

Το Wedcake χρεώνει τον Επαγγελματία για τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Πολιτική Χρεώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Επαγγελματίας αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά πως έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους όρους της Πολιτικής Χρεώσεων.

14. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας συμβάλλεται με τον Πελάτη ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. To Wedcake με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Επαγγελματιών και Πελατών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

15.2. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν το Wedcake δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του το Wedcake βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

15.3. Η σύμβαση με το Wedcake αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Επαγγελματία και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν το Wedcake και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Επαγγελματίας επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του Wedcake, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Επαγγελματίας επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών.

15.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με το Wedcake, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@wedcake.gr.

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

15.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο.